>รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564

> รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563