เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ.2565

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ

เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ.2565

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด

0

Add a Comment