เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2557

Posted by:

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านผือได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2557  ซึ่งแบ่งประเภทตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.ตลาดประเภทที่ 1 มีจำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.1 ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านผือ
1.2 ตลาดสดนิยมการค้า
1.3 ตลาดสดร้าน ป.

.2 ตลาดประเภทที่ 2 มีจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
2.1 ตลาดสดคลองถม
2.2 ตลาดสดตาแผง

รายละเอียด คลิก

0

Add a Comment