เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยมีผลยงัคบใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ปก2565

ประกาศใช้เทศ2565

สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท

คำแถลง

รายละเอียดคำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายละเอียดบันทึกหลักการฯ

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ผู้เข้าชม (18)

0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 นั้น

01คำแถลง หลักการและเหตุผล

02รายงานประมาณการรายรับ

03รายงานประมาณการรายรับ(ต่อ1)

04รายงานประมาณการรายรับ(ต่อ2)

05รายงานประมาณการรายรับ(ต่อ3)

06รายงานประมาณการรายรับ(ต่อ4)

07รายงานประมาณการรายรับ(ต่อ5)

08รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

09รายละเอียดประมาณการรายจ่าย(ต่อ1)

10รายละเอียดประมาณการรายจ่าย(ต่อ2)

11เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ผู้เข้าชม (45)

0

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 21/2563

Posted by:

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 21/2563

ผู้เข้าชม (8)

0

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 20/2563

Posted by:

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 20/2563

ผู้เข้าชม (6)

0

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 19/2563

Posted by:

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 19/2563 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่2/2563

ผู้เข้าชม (9)

0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือได้จัดทำเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาร 2564 ด้วยระบบ e-LAAS และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

ผู้เข้าชม (13)

0

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้เข้าชม (11)

0
Page 1 of 7 12345...»