เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ประกาสใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน๊(โดยนายอำเภอบ้านผือ ปฏิบัติราชการแทน)

ปกหน้า
ประกาศการบังงคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สารบัญ
ข้อมูล อปท
ส่วนที่ 1 คำแถลง
          คำแถลง ; รายละเอียดคำแถลง
          คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
          คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล
          รายละเอียดบันทึกหลักการแและเหตุผล แบ่งตามด้าน
          รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
          รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ผู้เข้าชม (13)

0

ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 39 กำหนดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านผือ จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564) เพื่อให้ประชาชนทราบ

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน

 

 

ผู้เข้าชม (39)

0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยมีผลยงัคบใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ปก2565

ประกาศใช้เทศ2565

สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท

คำแถลง

รายละเอียดคำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายละเอียดบันทึกหลักการฯ

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ผู้เข้าชม (102)

0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 นั้น

01คำแถลง หลักการและเหตุผล

02รายงานประมาณการรายรับ

03รายงานประมาณการรายรับ(ต่อ1)

04รายงานประมาณการรายรับ(ต่อ2)

05รายงานประมาณการรายรับ(ต่อ3)

06รายงานประมาณการรายรับ(ต่อ4)

07รายงานประมาณการรายรับ(ต่อ5)

08รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

09รายละเอียดประมาณการรายจ่าย(ต่อ1)

10รายละเอียดประมาณการรายจ่าย(ต่อ2)

11เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ผู้เข้าชม (74)

0

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 21/2563

Posted by:

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 21/2563

ผู้เข้าชม (30)

0

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 20/2563

Posted by:

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 20/2563

ผู้เข้าชม (24)

0

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 19/2563

Posted by:

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 19/2563 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่2/2563

ผู้เข้าชม (25)

0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือได้จัดทำเทศบัญยัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาร 2564 ด้วยระบบ e-LAAS และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

ผู้เข้าชม (22)

0

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้เข้าชม (25)

0
Page 1 of 7 12345...»