คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การอยู่เวรให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงประจำเดือน พฤษภาคม 2565

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ 167/2565  เรื่อง การอยู่เวรให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายละเอียด

ผู้เข้าชม (1)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565

ผู้เข้าชม (3)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านผือ (รายเดือน)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านผือ (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้เข้าชม (1)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลบ้านผือ

 

 

ผู้เข้าชม (0)

0

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ 144/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน

Posted by:

คณะกรรมการชุมชนบ้านหัวคู 1

คณะกรรมการชุมชนบ้านหัวคู 2

คณะกรรมการชุมชนบ้านถ่อน หมู่ 2

คณะกรรมการชุมชนบ้านผือ หมู่ 3

คณะกรรมการชุมชนบ้านพลับ หมู่ 4

คณะกรรมการชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ 8

คณะกรรมการชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ 10

คณะกรรมการชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12

คณะกรรมการชุมชนบ้านจันทราราม หมู่ 14

ผู้เข้าชม (4)

0

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านผือ และมอบหมายให้บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านผือ ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

รายละเอียด

 

 

ผู้เข้าชม (8)

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (13)

0

ประกาศปิดสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ วันที่ 1-3 เมษายน 2565

Posted by:

ประกาศปิดสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565

ผู้เข้าชม (2)

0
Page 1 of 30 12345...»