ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565

รายละเอียด

ผู้เข้าชม (0)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

รายละเอียด

 

ผู้เข้าชม (3)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่องการบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่องการบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565

รายละเอียด

ผู้เข้าชม (4)

0

คำสั่งปลัดเทศบาลฯ  มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

Posted by:

คำสั่งปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ 2 / 2565  ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ

รายละเอียด

 

ผู้เข้าชม (8)

0

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

Posted by:

ประชาสัมพันธ์คำสั่งการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

ผู้เข้าชม (21)

0

ประกาศ อัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างซึ่งเป็นลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ

Posted by:

ประกาศ

เรื่อง อัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านผือ

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (14)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ 

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565

รายละเอียด

 

 

ผู้เข้าชม (8)

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)

โหลดประกาศ…

ผู้เข้าชม (15)

0
Page 1 of 32 12345...»