ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี

Posted by:

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2559)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ผู้เข้าชม (84)

0

ประกาศประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล

Posted by:

เพื่อให้การจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านผือ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาคม การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดการคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านผือ จึงประกาศสัดส่วนประชาคมระดับชุมชน/หมู่บ้าน

บ้านหัวคู

บ้านถ่อน

บ้านผือนอก

บ้านพลับ

บ้านศรีสำราญ

บ้านศรีสะอาด

บ้านถ่อนใหม่

บ้านจันทราราม (บ้านผือใน)

สัดส่วนประชาคมระดับตำบล ตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (1575)

0
Page 26 of 26 «...10202223242526