แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

Posted by:

⇒คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่่ 273/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

ผู้เข้าชม (9)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้เข้าชม (7)

0

ประกาศ ทต.บ้านผือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ผู้เข้าชม (7)

0

ประกาศ ทต.บ้านผือเรื่อง ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ทต.บ้านผือ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ผู้เข้าชม (14)

0

การอยู่เวรให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงประจำเดือน พฤษภาคม 2564

Posted by:

การอยู่เวรให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงประจำเดือน พฤษภาคม 256

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เข้าชม (12)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

Posted by:

ผู้เข้าชม (21)

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (8)

0

การอยู่เวรให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงประจำเดือน เมษายน 2564

Posted by:

การอยู่เวรให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงประจำเดือน เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เข้าชม (14)

0
Page 4 of 26 «...23456...»