ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

>>ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (15)

0

การอยู่เวรให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงประจำเดือน มีนาคม 2564

Posted by:

การอยู่เวรให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงประจำเดือน มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เข้าชม (13)

0

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เข้าชม (10)

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (23)

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ

Posted by:

ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (11)

0

ประกาศ ทต.บ้านผือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มกราคม 2564

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มกราคม 2564

ผู้เข้าชม (8)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563ประกาศ ทต.บ้านผือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

ผู้เข้าชม (11)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

ผู้เข้าชม (10)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

ผู้เข้าชม (8)

0
Page 5 of 26 «...34567...»