ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ 8

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566
           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ 8 ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วย อสม.บ้านศรีสำราญ

ผู้เข้าชม (4)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12

Posted by:

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12 ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (2)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ 2

Posted by:

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ 2 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (2)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านจันทราราม หมู่ 14

Posted by:

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566
           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านจันทราราม หมู่ 14 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (4)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านผือ หมู่ 3

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านผือ หมู่ 3 ร่วมกับสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (2)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ 10

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ 10 ร่วมกับสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (3)

0

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ จัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น.
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ  เป็นประธาน และ นายวิจารภพ อ่อนหวาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุม ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ จัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุดรธานี โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.จัดเตรียมข้อมูลขยะเปียกในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการทุกครัวเรือน ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทุกสถานศึกษาในสังกัด อปท. เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการรับเอาคาร์บอน

ผู้เข้าชม (19)

0