ติดตามและตรวจสอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด

Posted by:

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565
กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด เพื่อติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ การใช้งบประมาณค่าอาหารกลางวัน ให้มีความโปร่งใสเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน อาหารสะอาด ถูกหลักสุขลักษณะ มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ โดยมีคณะกรรมการติดตามอาหาร จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายเนตร มุนิวงศ์       ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
2. นายจักรพันธ์ คำลาภ  หัวหน้าสำนักปลัด
3. นางสุวรรณนี พิมพา    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผู้เข้าชม (3)

0

ติดตามและตรวจสอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน

Posted by:

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565
กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ การใช้งบประมาณค่าอาหารกลางวัน ให้มีความโปร่งใสเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน อาหารสะอาด ถูกหลักสุขลักษณะ มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ โดยมีคณะกรรมการติดตามอาหาร จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายเนตร มุนิวงศ์       ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
2. นายจักรพันธ์ คำลาภ  หัวหน้าสำนักปลัด
3. นางสุวรรณนี พิมพา    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผู้เข้าชม (3)

0

Posted by:

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565
             นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN ณ บริเวณ บ่อขยะ – ถนนบ้านผือ – บ้านค้อ
             เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทาง

ผู้เข้าชม (1)

0

กิจกรรมโครงการอาชีพของฉัน

Posted by:

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด สังกัดเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดกิจกรรม โครงการอาชีพของฉัน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดความรักความภูมิใจ ตลอดจนมีความสามารถในการคิด การจัดการ และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

ผู้เข้าชม (2)

0

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิง

Posted by:

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีสะอาด ได้จัดทำโครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิง โดยมี นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับความร่วมมือจาก
1. จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล
2. นายสมคิด จันทะวงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
         ให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น การป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ

ผู้เข้าชม (0)

0

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิงอพยพหนีไฟ

Posted by:

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565
นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิงอพยพหนีไฟ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน และได้รับความร่วมมือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น การป้องกันเหตุ การอพยพหนีไฟและสาธิตการป้องกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย  และการช่วยเหลือตัวเองกรณีเด็กติดในรถยนต์ ในโอกาสนี้ได้มีผู้ปกครองร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ ในครั้งนี้

   

ผู้เข้าชม (1)

0

ตรวจสอบอาหารกลางวันโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์

Posted by:

เมื่อในวันที่ 26 กันยายน 2565
                กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบอาหารกลางวันโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ การใช้งบประมาณค่าอาหารกลางวัน ให้มีความโปร่งใสเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน อาหารสะอาด ถูกหลักสุขลักษณะ มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ โดยมีคณะกรรมการติดตามอาหาร จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
2. นายจักรพันธ์ คำลาภ หัวหน้าสำนักปลัด
3. นางสุวรรณนี พิมพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผู้เข้าชม (3)

0

กิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN

Posted by:

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN ณ บริเวณ ถนนบ้านผือ – บ้านค้อ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทาง

ผู้เข้าชม (2)

0

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM)

Posted by:

เมื่อในวันที่ 9 กันยายน 2565
             กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ ในนามสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายฐานุวัช โฆษิตเจริญวัช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี พ.อ.ไพรรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้
           ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์
           ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม
           ๓. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
           ๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
           ๕. เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
          การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  50 คน  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเด็กและเยาวขนเทศบาลตำบลบ้านผือ  และนักเรียน/นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ วิทยาที่มาให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์สมหมาย สำราญบำรุง และคณะจากองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี “เวสสุวัณ”

ผู้เข้าชม (1)

0

กิจกรรม Big Cleaning day ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ฯ ถึงบ่อขยะเทศบาลฯ พื้นที่บ้านผือ ม.3

Posted by:

– เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day กวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่กีดขวางการจราจร เริ่มต้นที่ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ฯ ถึงบ่อขยะเทศบาลฯ พื้นที่บ้านผือ ม.3

ผู้เข้าชม (3)

0
Page 1 of 25 12345...»