มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

Posted by:

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ เมื่อคืนวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีราษฎรได้รับความเสียหายเดือดร้อน รวม 5 ราย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.อุดรธานี  ซึ่งมีนายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี    นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านผือ, ตัวแทนโรงพยาบาลบ้านผือ, นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรี, นายสุรพล ทองทิพย์ นายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ผู้เข้าชม (1)

0

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2564 

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

สภาเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีนายคำเพียร สุวรรณแสง รองประธานสภาฯ  เป็นประธานที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา

1) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ในขั้นแปรญัตติ และขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ

2) ขอใช้และขอถอนสภาพการใช้ประโยชน์ร่องน้ำสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน (ร่องน้ำสาธารณะประโยชน์ลำห้วยเสียว)

โดยมีนายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสุรพล ทองทิพย์, นายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรี  นายธนวัฒน์ ไทรคำ เลขานุการนายกฯ, นายวิรัตน์ วิชากุล ที่ปรึกษานายกฯ  ปลัดเทศบาล หน่วยหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมสภาฯ

ผู้เข้าชม (2)

0

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by:

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

สภาเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยมีนางสาวฐินาภรณ์ เทพบุผา ประธานสภาฯ  เป็นประธานที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม เพื่อพิจารณา

1) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ในขั้นรับหลักการ

2) พิจารณาการโอนงบประมาณ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โดยมีนายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสุรพล ทองทิพย์, นายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรี  นายธนวัฒน์ ไทรคำ เลขานุการนายกฯ, นายวิรัตน์ วิชากุล ที่ปรึกษานายกฯ  ปลัดเทศบาล หน่วยหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมสภาฯ

 

ผู้เข้าชม (13)

0

การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวไรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

Posted by:

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวไรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

 

ผู้เข้าชม (12)

0

ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (5)

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted by:

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกและให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนทุกภาคส่วน ร่วมมือผนึกพลังความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 โดยมีการดำเนินกิจกรรมในโครงการดังนี้

  1. กิจกรรมการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย
  2. กิจกรรมรณรงค์และสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
  3. กิจกรรมมอบสารเคมีเพื่อกำจัดตัวอ่อนของยุงลาย (มอบทรายอะเบท)
  4. กิจกรรมตรวจเยี่ยมและติดตามตามชุมชนในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือน ป่ารกร้าง โดยร่วมกับ อสม.ประจำหมู่บ้าน

ผู้เข้าชม (15)

0

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ พร้อมด้วย นายชาตรี สองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.บ้านผือและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวม 3 จุด

จุดที่ 1 ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ 8

จุดที่ 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ

จุดที่ 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ

ซึ่งเป็นไปตามมาตรการสำคัญจังหวัดอุดรธานีในสถานการณ์ (COVID-19) ระลอกใหม่ ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (2)

0

การประชุมสภา ทต.บ้านผือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

Posted by:

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลบ้านผือ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมาชิกสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ และผู้อำนวยการกอง
ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา ดังนี้
– การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โอนลด โอนเพิ่ม และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ สำนักปลัดเทศบาล
– การขออนุมัติคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
– การขออนุมัติใช้สถานที่ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย
– การรับมอบสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยเสียวให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านผือ
โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ
   

ผู้เข้าชม (5)

0

กิจกรรม Big Cleaning Day 16 มิ.ย. 2564

Posted by:

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ โดยร่วมกับสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและประชาชน ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยการตัดหญ้า กวาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำไหลได้สะดวกในฤดูฝน บริเวณสะพานลำห้วยซีด ถนนบ้านพลับ-บ้านแวง ผลการดำเนินการเป็นด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามโครงการ Udon Go Clean “ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จ.อุดรธานี

ผู้เข้าชม (7)

0

กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ Udon Go Clean

Posted by:

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day
โดยทำการตัดหญ้า เก็บเศษกิ่งไม้ และกวาดถนน รวม 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณถนนพระพุทธบาทบัวบก ซอย 1 และจุดที่ 2 บริเวณหนองน้ำหน้าคู
ผลการดำเนินการเป็นด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามโครงการ Udon Go Clean “ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จ.อุดรธานี

ผู้เข้าชม (4)

0
Page 1 of 16 12345...»