การประชุมประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

การประชุมประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลบ้านผือ เพื่อแสดงความคิดเห็นและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 ในวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (46)

0

การประชุมประชาคม ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by:

วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 น.
กองวิชาการและแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองต่าง ๆ เทศบาลตำบลบ้านผือ ประชุมประชาคมระดับชุมชน/หมู่บ้าน บ้านผือ
ณ ศาลาประชาคมบ้านถ่อนใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562

ผู้เข้าชม (34)

0

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

Posted by:

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

“กีฬา สามัคคี สปีริต มิตรภาพ”

 

 

ผู้เข้าชม (38)

0

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

Posted by:

วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรพล. ทองทิพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ

 

ผู้เข้าชม (18)

0

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์หนองน้ำหน้าคู  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงานให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีชุมชนทั้ง 9 ชุมชม ในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการส่งขบวบแห่นางนพมาศ การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การรำวงชาวบ้านจากชมรมไทยพวนอำเภอบ้านผือ การแสดงบนเวทีจากนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

       

ผู้เข้าชม (72)

0

โครงการอบรมแกนนำเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านผือ ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เอดส์ เพศ อนามัยเจริญพันธุ์และการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ ดำเนินโครงการอบรมแกนนำเยาวชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เอดส์ เพศ อนามัยเจริญพันธ์ุและการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนและได้สร้างทีมวิทยากรท้องถิ่นเป็นคนขับเคลื่อนในหมู่บ้านพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งรับทราบปัญหาโดยตรงจากชุมชนเอง

ผู้เข้าชม (80)

0

โครงการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม(เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยใช้หลักการ ๓Rs

ผู้เข้าชม (117)

0

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 9 ชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อสีบสานประเพณีท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560

ผู้เข้าชม (40)

0
Page 25 of 26 «...10202223242526