กำหนดเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

Posted by:

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
           เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้กำหนดเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
             คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณาอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านผือ ด้วยการเผาทำลาย ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านผือร่วมสังเกตการณ์ ประกอบด้วย นายชาตรี เจริญชนม์ นายสมประสงค์ จันทร์แสง
            ในการนี้นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายจักรพันธ์ คำลาภ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสมคิด จันทะวงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นางณัฐณิชา ถำวาปี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางวิลาวัลย์ สิริโชคประเสริฐ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ดำเนินการเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านผือ และดำเนินการรายงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีต่อไป

ผู้เข้าชม (235)

0

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” และ กิจกรรม Big Cleaning day

Posted by:

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565
             นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” และ กิจกรรม Big Cleaning day บริเวณสี่แยกอู่ช่างลาน ถึงสามแยกรุ่งชัยบล็อก
           เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทาง โดยมี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้เข้าชม (8)

0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. เพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง

Posted by:

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย จ่าเอกไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับผิดชอบ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. เพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ ซึ่งจัดโดยสำนักงบประมาณ

 

ผู้เข้าชม (49)

0

กิจกรรม Big Cleaning Day

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นทองอุไร บริเวณ ถนนหน้าศูนย์ราชการ

โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้เข้าชม (15)

0

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565

Posted by:

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นางสาวฐิตาภรณ์ เทพบุผา ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน เข้าประชุม ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้เข้าชม (11)

0

โครงการแผนงานการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วย นายอำนวย ขุนทอง, นายประจวบ ผลทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล, จ.อ ไพรรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ, นางสุดาภรณ์ ศรีหิรัญ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลบ้านผือ
ออกมอบผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ตามชุดสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการแผนงานการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565

ผู้เข้าชม (11)

0

โครงการแผนงานการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565
            นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วย,นายประจวบ ผลทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล,จ.อ ไพรรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ, นางสุดาภรณ์ ศรีหิรัญ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลบ้านผือ
             ออกมอบผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ตามชุดสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการแผนงานการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565

ผู้เข้าชม (13)

0

พิธีทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

Posted by:

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
จัดทำพิธีทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ วัดจันทราราม บ้านจันทราราม หมู่ 14

ผู้เข้าชม (98)

0

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง

Posted by:

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย จ่าเอกไพรัตน์ เหมพลชม รอง ปลัดเทศบาล พนักงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านผือ ในนามสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง) ครั้งที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถหาแนวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรามเสี่ยงต่างๆ ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เช่น พฤติกรามเสี่ยงด้านยาเสพติด เหล้า บุหรี่ การขับขี่ยานพาหนะ เพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ความรุนแรง ปัญหาสังคม และการการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
โดยมีวิทยาที่มาให้ความรู้ ได้แก่
1. พ.ต.ท.พรชัย ขุนศรี สวป.สภ.บ้านผือ
2. ร.ต.อ.วีรวัฒน์ มาตโสภา รอง สวป.สภ.บ้านผือ
3. นางสาวศุภากร ธัญเดชยศดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านผือ

 

ผู้เข้าชม (7)

0

กิจกรรมบูรณาการ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ณ ชุมชนบ้านผือ ม.3

Posted by:

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
             นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วย,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ณ ชุมชนบ้านผือ ม.3
            โดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธาน

ผู้เข้าชม (9)

0
Page 3 of 26 12345...»