ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านผือ จำนวน 5 อัตรา

ผู้เข้าชม (7)

0

ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Posted by:

ประกาศรับสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านผือ ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ผู้เข้าชม (2)

0

ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2564

Posted by:

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2564 โดยให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564

รายละเอียด….

ผู้เข้าชม (47)

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (2)

0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยมีผลยงัคบใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ปก2565

ประกาศใช้เทศ2565

สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท

คำแถลง

รายละเอียดคำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายละเอียดบันทึกหลักการฯ

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ผู้เข้าชม (18)

0

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ของอำเภอบ้านผือ

Posted by:

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

ผู้เข้าชม (1)

0
Page 1 of 72 12345...»