นโยบายการปฏิบัติราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Posted by:

นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565

รายละเอียดนโยบาย…

ผู้เข้าชม (1)

0

ราชกิจจานุเบกษา คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

Posted by:

ราชกิจจานุเบกษา คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่1275/2565

เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีดรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ 2019 หรือโรคโควิด 19 (coronavirus Disesse 2019 (COVID-19))

รายละเอียด

ผู้เข้าชม (5)

0

Posted by:

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565
             นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN ณ บริเวณ บ่อขยะ – ถนนบ้านผือ – บ้านค้อ
             เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทาง

ผู้เข้าชม (1)

0

กิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN

Posted by:

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN ณ บริเวณ ถนนบ้านผือ – บ้านค้อ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทาง

ผู้เข้าชม (2)

0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ประกาสใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน๊(โดยนายอำเภอบ้านผือ ปฏิบัติราชการแทน)

ปกหน้า
ประกาศการบังงคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สารบัญ
ข้อมูล อปท
ส่วนที่ 1 คำแถลง
          คำแถลง ; รายละเอียดคำแถลง
          คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
          คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล
          รายละเอียดบันทึกหลักการแและเหตุผล แบ่งตามด้าน
          รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
          รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ผู้เข้าชม (13)

0

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM)

Posted by:

เมื่อในวันที่ 9 กันยายน 2565
             กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ ในนามสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายฐานุวัช โฆษิตเจริญวัช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี พ.อ.ไพรรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้
           ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์
           ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม
           ๓. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
           ๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
           ๕. เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
          การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  50 คน  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเด็กและเยาวขนเทศบาลตำบลบ้านผือ  และนักเรียน/นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ วิทยาที่มาให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์สมหมาย สำราญบำรุง และคณะจากองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี “เวสสุวัณ”

ผู้เข้าชม (1)

0

กิจกรรม Big Cleaning day ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ฯ ถึงบ่อขยะเทศบาลฯ พื้นที่บ้านผือ ม.3

Posted by:

– เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day กวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่กีดขวางการจราจร เริ่มต้นที่ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ฯ ถึงบ่อขยะเทศบาลฯ พื้นที่บ้านผือ ม.3

ผู้เข้าชม (3)

0

กำหนดเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

Posted by:

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
           เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้กำหนดเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
             คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณาอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านผือ ด้วยการเผาทำลาย ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านผือร่วมสังเกตการณ์ ประกอบด้วย นายชาตรี เจริญชนม์ นายสมประสงค์ จันทร์แสง
            ในการนี้นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายจักรพันธ์ คำลาภ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสมคิด จันทะวงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นางณัฐณิชา ถำวาปี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางวิลาวัลย์ สิริโชคประเสริฐ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ดำเนินการเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านผือ และดำเนินการรายงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีต่อไป

ผู้เข้าชม (35)

0

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” และ กิจกรรม Big Cleaning day

Posted by:

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565
             นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” และ กิจกรรม Big Cleaning day บริเวณสี่แยกอู่ช่างลาน ถึงสามแยกรุ่งชัยบล็อก
           เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทาง โดยมี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้เข้าชม (2)

0
Page 1 of 88 12345...»