เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ประกาสใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน๊(โดยนายอำเภอบ้านผือ ปฏิบัติราชการแทน)

ปกหน้า
ประกาศการบังงคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สารบัญ
ข้อมูล อปท
ส่วนที่ 1 คำแถลง
          คำแถลง ; รายละเอียดคำแถลง
          คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
          คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล
          รายละเอียดบันทึกหลักการแและเหตุผล แบ่งตามด้าน
          รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
          รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ผู้เข้าชม (13)

0

คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ(ที่582/2564)

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ 582/2564  เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายละเอียดคำสั่ง…

ผู้เข้าชม (19)

0

เอกสารประกอบการประชุมสัมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

เอกสารประกอบการประชุมสัมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้เข้าชม (2)

0

คำสั่ง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน

Posted by:

คำสั่ง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เข้าชม (25)

0