โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM)

Posted by:

เมื่อในวันที่ 9 กันยายน 2565
             กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ ในนามสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายฐานุวัช โฆษิตเจริญวัช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี พ.อ.ไพรรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้
           ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์
           ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม
           ๓. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
           ๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
           ๕. เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
          การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  50 คน  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเด็กและเยาวขนเทศบาลตำบลบ้านผือ  และนักเรียน/นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ วิทยาที่มาให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์สมหมาย สำราญบำรุง และคณะจากองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี “เวสสุวัณ”

ผู้เข้าชม (1)

0

การประเมินคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยกองการศึกษา พร้อมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน ได้เข้ารับการประเมินคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำอำเภอบ้านผือ

ผู้เข้าชม (11)

0

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด

Posted by:

วันที่28 มิ.ย.65 เวลา 09:00 น. นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านผือ ฝ่ายทันตกรรม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (11)

0

คำสั่งการแบ่งงา่นและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ที่ 557/2564

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ 557/2564 เรื่อง การแบ่งงา่นและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

ผู้เข้าชม (12)

0

โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือและวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทุกด้านให้กับเด็กเยาวชนในชุมชน ตำบล การพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน มีนักศึกษาชั้น ปวช.1 เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมฟ้าหลวงรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีนายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรในโครงการนี้

ผู้เข้าชม (15)

0

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 (ศพด.วัดศรีสะอาด)

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชุมชนและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น ถวายเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา ณ วัดป่าสันติธรรมวัน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ร่วมถวายปัจจัยในการทำบุญเนื่องในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ผู้เข้าชม (13)

0

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 (ศพด.บ้านถ่อน)

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชุมชนและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น ถวายเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา ณ วัดลุมพลีวัน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้เข้าชม (19)

0

คำสั่ง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ประจำปี 2562

Posted by:

คำสั่ง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เข้าชม (36)

0
Page 1 of 2 12