การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

Posted by:

การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ผู้เข้าชม (19)

0

Add a Comment


5 × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.