ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ่อนใหม่ไปบ้านหนองผือ บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒ (ตอนที่ ๒) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและผังบริเวณที่เทศบาลตำบลบ้านผือกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (2)

0

Add a Comment


6 + thirteen =