การตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี ในพื้นที่อำเภอบ้านผือ , อำเภอกุดจับ , อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง
ในการกำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และงานตามยุทธศาสตร์นโยบายต่างๆ
โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลัง และท้องถิ่นอำเภอ เป็นผู้เข้าร่วมและรับการตรวจติดตามและนิเทศฯ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เข้าชม (3)

0

Add a Comment


five × 1 =