กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ เทศบาลตำบลบ้านผือ , เทศบาลตำบลคำบง และเทศบาลตำบลกลางใหญ่
โดยมีนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ ได้พบปะและให้โอวาทแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ มีนายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านผือ สนับสนุนการดำเนินโครงการ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ผู้เข้าชม (1)

0

Add a Comment


7 − one =