การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Posted by:

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

http://banphue.go.th/?page_id=4121

http://banphue.go.th/?page_id=6059


O2 ข้อมูลผู้บริหาร

http://banphue.go.th/?page_id=18243

http://banphue.go.th/?page_id=6059


O3 อำนาจหน้าที่

http://banphue.go.th/?page_id=18359


O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

http://banphue.go.th/?p=18787


O5 ข้อมูลการติดต่อ

http://banphue.go.th/?page_id=2351


O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://banphue.go.th/?page_id=6177


การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

http://banphue.go.th/?page_id=2343

http://banphue.go.th/?page_id=4127

http://banphue.go.th/?page_id=2345


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

http://banphue.go.th/?forum=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2


O9 Social Network

http://banphue.go.th/  (แบนเนอร์เพื่อสามรถลิงค์ไปเฟสบุ๊คเพจของเทศบาลตำบลบ้านผือ อยู่ที่แถบเมนูด้านซ้าย)


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

http://banphue.go.th/?p=15252


O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

http://banphue.go.th/?p=18874


O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://banphue.go.th/?p=16048


การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://banphue.go.th/?page_id=18521


การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

http://banphue.go.th/?page_id=7074


O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://banphue.go.th/?page_id=18618


O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://banphue.go.th/?page_id=18628


017 E-Service

http://banphue.go.th/?page_id=17964


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://banphue.go.th/?p=14910

http://banphue.go.th/?page_id=18734


O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

http://banphue.go.th/?p=18646


O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://banphue.go.th/?p=18771


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://banphue.go.th/?p=18660


O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://banphue.go.th/?page_id=2345


O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

http://banphue.go.th/?p=18781


O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

http://banphue.go.th/?p=18666


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://banphue.go.th/?p=18869


O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://banphue.go.th/?p=15011


O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://banphue.go.th/?page_id=18891


O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

http://banphue.go.th/?p=18886


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://banphue.go.th/?p=18810


O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://banphue.go.th/?page_id=17967


O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://banphue.go.th/?page_id=18819


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://banphue.go.th/?page_id=17973


O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://banphue.go.th/?p=14917

http://banphue.go.th/?p=14928

http://banphue.go.th/?p=15095

http://banphue.go.th/?p=15931

http://banphue.go.th/?p=16105

http://banphue.go.th/?p=17254

http://banphue.go.th/?p=17409


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://banphue.go.th/?p=16088


O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://banphue.go.th/?p=16088


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

http://banphue.go.th/?p=18835


O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

http://banphue.go.th/?p=18879


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://banphue.go.th/?p=16088


O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

http://banphue.go.th/?page_id=18801


O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

http://banphue.go.th/?p=18856


O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://banphue.go.th/?p=18863


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://banphue.go.th/?page_id=18917


O43 การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://banphue.go.th/?p=18846


 

ผู้เข้าชม (188)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.