การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2564 

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

สภาเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีนายคำเพียร สุวรรณแสง รองประธานสภาฯ  เป็นประธานที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา

1) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ในขั้นแปรญัตติ และขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ

2) ขอใช้และขอถอนสภาพการใช้ประโยชน์ร่องน้ำสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน (ร่องน้ำสาธารณะประโยชน์ลำห้วยเสียว)

โดยมีนายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสุรพล ทองทิพย์, นายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรี  นายธนวัฒน์ ไทรคำ เลขานุการนายกฯ, นายวิรัตน์ วิชากุล ที่ปรึกษานายกฯ  ปลัดเทศบาล หน่วยหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมสภาฯ

ผู้เข้าชม (2)

0

Add a Comment


one + eleven =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.