เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยมีผลยงัคบใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ปก2565

ประกาศใช้เทศ2565

สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท

คำแถลง

รายละเอียดคำแถลง

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายละเอียดบันทึกหลักการฯ

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ผู้เข้าชม (18)

0

Add a Comment


15 − six =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.