การตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามโครงการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ อปท.

Posted by:

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นางอารีย์รัตน์ มั่งมีศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางภนธร อิทธิพรชาติ ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามโครงการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านผือ อ.บ้านผือ โดยมี นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด และ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจติดตามในครั้งนี้ ในประเด็นที่สำคัญ เช่น
1.เรื่องเร่งรัดติดตามการบริหารงบประมาณปี 2565
2.เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCOVID- 19
3.เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ
4.เรื่องการ เตรียมความพร้อมของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2566
5.ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2565
และคณะตรวจติดตามได้ลงพื้นที่สถานที่จริงที่มีการดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ ตำบลบ้านผือ งบอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2565 ในเขตเทศบาล

ผู้เข้าชม (7)

0

Add a Comment


three × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.