โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ชุมชนบ้านศรีสำราญ)

Posted by:

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
                เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ชุมชน โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ การฉีดพ่นหมอกควัน ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565
                ชุมชนที่ 9 คือ ชุมชนบ้านศรีสำราญ และวัดอรัญญิกาวาส

ผู้เข้าชม (8)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.