กำหนดเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

Posted by:

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
           เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้กำหนดเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
             คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณาอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านผือ ด้วยการเผาทำลาย ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านผือร่วมสังเกตการณ์ ประกอบด้วย นายชาตรี เจริญชนม์ นายสมประสงค์ จันทร์แสง
            ในการนี้นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายจักรพันธ์ คำลาภ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสมคิด จันทะวงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นางณัฐณิชา ถำวาปี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางวิลาวัลย์ สิริโชคประเสริฐ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ดำเนินการเผาทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านผือ และดำเนินการรายงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีต่อไป

ผู้เข้าชม (35)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.