โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM)

Posted by:

เมื่อในวันที่ 9 กันยายน 2565
             กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ ในนามสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายฐานุวัช โฆษิตเจริญวัช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี พ.อ.ไพรรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้
           ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์
           ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม
           ๓. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
           ๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
           ๕. เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
          การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  50 คน  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเด็กและเยาวขนเทศบาลตำบลบ้านผือ  และนักเรียน/นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ วิทยาที่มาให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์สมหมาย สำราญบำรุง และคณะจากองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี “เวสสุวัณ”

ผู้เข้าชม (1)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.