เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ประกาสใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน๊(โดยนายอำเภอบ้านผือ ปฏิบัติราชการแทน)

ปกหน้า
ประกาศการบังงคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สารบัญ
ข้อมูล อปท
ส่วนที่ 1 คำแถลง
          คำแถลง ; รายละเอียดคำแถลง
          คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
          คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล
          รายละเอียดบันทึกหลักการแและเหตุผล แบ่งตามด้าน
          รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
          รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ผู้เข้าชม (13)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.