กิจกรรมโครงการอาชีพของฉัน

Posted by:

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด สังกัดเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดกิจกรรม โครงการอาชีพของฉัน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดความรักความภูมิใจ ตลอดจนมีความสามารถในการคิด การจัดการ และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

ผู้เข้าชม (11)

0

Add a Comment


2 × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.