ติดตามและตรวจสอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด

Posted by:

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565
กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด เพื่อติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ การใช้งบประมาณค่าอาหารกลางวัน ให้มีความโปร่งใสเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน อาหารสะอาด ถูกหลักสุขลักษณะ มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ โดยมีคณะกรรมการติดตามอาหาร จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายเนตร มุนิวงศ์       ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
2. นายจักรพันธ์ คำลาภ  หัวหน้าสำนักปลัด
3. นางสุวรรณนี พิมพา    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผู้เข้าชม (6)

0

Add a Comment


five × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.