พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

Posted by:

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565
      เทศบาลตำบลบ้านผือ  โดยนายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี และนายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2565  ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
      นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง โดยมีข้าราชการ ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ร่วมพิธี
 
     พระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการเมืองการปกครอง พระองค์ท่านทรงปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเปลี่ยนจากแบบจตุสดมภ์ เป็นกระทรวง ทบวง กรม ตามอารยะประเทศ จัดให้มีการปกครองตนเองโดยจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นเป็นแห่งแรกที่ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ทรงทดลองให้มีการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นแห่งแรก ที่อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2435 ด้านเศรษฐกิจเป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งการรถไฟ ไปรษณีย์โทรเลข ด้านการศึกษา ทรงส่งเสริมให้สามัญชนทั่วไปได้รับการศึกษาและทรงจัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศเลิกทาส โดยออกพระราชบัญญัติรัตนโกสินทร์ศก125ใน พ.ศ.2448 ให้ยกเลิกการมีทาสโดยสิ้นเชิง พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง พสกนิกรต่างน้อมใจถวายพระสมัญญาภิไธย ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” และรัฐบาลได้เฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น”พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” รวมทั้งทรงได้รับการประกาศพระเกียรติคุณยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคมและการสื่อสาร พระเกียรติคุณของพระองค์ยังคงจารึกไว้ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

ผู้เข้าชม (11)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.