ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ จัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น.
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ  เป็นประธาน และ นายวิจารภพ อ่อนหวาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุม ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ จัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุดรธานี โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.จัดเตรียมข้อมูลขยะเปียกในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการทุกครัวเรือน ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทุกสถานศึกษาในสังกัด อปท. เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการรับเอาคาร์บอน

ผู้เข้าชม (19)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.