ประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยเสียว (ช่วงที่ 3) เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

Posted by:

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
               นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธาน การประชุมประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยเสียว (ช่วงที่ 3) เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ
               เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะฝั่งลำห้วยเสียว ป้องกันน้ำท่วมขัง และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ผู้เข้าชม (12)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.