ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 3

Posted by:

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560  และผู้บริหาร ได้อนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับ 3

ผู้เข้าชม (8)

0

Add a Comment


five × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.