แผนพัฒนาอำเภอบ้านผือ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

Posted by:

อำเภอบ้านผือ โดยคณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.) ได้พิจารณาร่วมกันที่จะนำแนวทางการพัฒนาอำเภอตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มาเป็นกรอบในการพัฒนาอำเภอบ้านผือาคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์อำเภอ “เมืองน่าอยู่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโมง ”กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอบ้านผือ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ จำนวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การสร้างความเข้มแข็งของสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์  2 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน และส่งเสริมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สู่ระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบคมนาคม และศักยภาพด้านการค้า เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโมง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์  6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน การสร้างความเข็มแข็งของสังคม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนพัฒนาอำเภอบ้านผือสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีรายละเอียดดังนี้

ปก/คำนำ/สารบัญ

ส่วนที่1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4 (ยุทธศาสตร์ 1)

ส่วนที่ 4 (ยุทธศาสตร์ 2)

ส่วนที่ 4 (ยุทธศาสตร์ 3)

ส่วนที่ 4 (ยุทธศาสตร์ 4)

ส่วนที่ 4 (ยุทธศาสตร์ 5)

ส่วนที่ 4 (ยุทธศาสตร์ 6)

ผู้เข้าชม (69)

0

Add a Comment


three × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.