แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2564

Posted by:

จังหวัดอุดรธานีได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  (พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณาการศึกษาและจัดทำข้อมูลสภาพปัญหาพื้นที่ เป้าหมายและศักยภาพการพัฒนาของจังหวัด การกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาตลอดจนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  การพัฒนาจังหวัดในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง รวมทั้งกลั่นกรอง ตรวจสอบ และบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่  โดยมีรายละเอียดพัฒนาจังหวัด ดังนี้

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สถานการณ์

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 4 แบบ จ.1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก รายการตรวจสอบการดำเนินการ

ภาคผนวก ข สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด

ภาคผนวก ค จุเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

ผู้เข้าชม (1154)

0

Add a Comment


five × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.