แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท.

Posted by:

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี แจ้งแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤษศจิกายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เข้าชม (406)

0
  Related Posts

Add a Comment


9 − 4 =