กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของ อปท.

Posted by:

รายละเอียด…

ผู้เข้าชม (19)

0

Add a Comment


10 − 4 =