กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

Posted by:

รายละเอียด…

ผู้เข้าชม (57)

0

Add a Comment


2 × three =