การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิกา หรือผู้ป่วยเอดส์)

Posted by:

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือที่ มท0810.6/ว2076 ลงวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 แจ้งเรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมเสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสุงคม และโครงการสร้างหลัดดประกันด้านรายได้แก้ผู้สูงอายุ โดยได้กำหนดแนวทางการตั้งงบประมาณทั้งด้านรายรับ และด้านรายจ่าย   รายละเอียด…

ผู้เข้าชม (2062)

0

Add a Comment


2 × 3 =