นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ

                    นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีความมุ่งมั่นที่จะประสานงานต่อ ก่องานใหม่ โดยการพัฒนาปรับปรุงงานเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และพัฒนาสร้างงานใหม่ให้เทศบาลตำบลบ้านผือเป็น “เมืองแห่งความสุข” มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าอาศัย เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ผ่านไปมา พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือก้าวสู่อาเซียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

          ๑.๑ ด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เนื่องจากในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีฝนตกชุกก่อให้เกิดน้ำหลากเข้ามาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านผือ  และพื้นที่ใกล้เคียง  จึงจำเป็นต้องมีระบบการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย  ดังนี้

๑.๑.๑ เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองระบายน้ำตามธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๑.๑.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๑.๓ เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพของพนังกั้นน้ำลำห้วยเสียวในพื้นที่ชุมชน

๑.๑.๔ จัดหาพื้นที่แก้มลิงเพื่อเป็นพื้นที่พักน้ำหรือจัดทำฝายกั้นน้ำ เพื่อลดการไหลของกระแสน้ำที่จะไหลเข้าสู่เทศบาล

๑.๒ ด้านการจราจร ปัจจุบันปัญหาการจราจรติดขัดมีปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน  สืบเนื่องจากมีปริมาณรถยนต์ รถจักรยานยนต์เพิ่มจำนวนมากขึ้น  ประกอบกับการขาดวินัยจราจรของผู้ใช้ถนน  โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

๑.๒.๑ ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณที่มีการสัญจรแออัด

๑.๒.๒ ลดปริมาณการจราจรบนถนนสายหลักโดยการเชื่อมโยงถนนเส้นทางสัญจรที่เดินทางสู่นอกเมืองเพิ่มขึ้น

๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

 

๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

                   จะส่งเสริมงานการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดังนี้

๒.๑ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประตูอาเซียนอย่างมั่นใจส่งเสริมกิจการด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

๒.๑.๑ พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ ให้เป็นเทศบาลแห่งการเรียนรู้

๒.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลได้รับการอบรมพัฒนาทักษะภาษาที่สองให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาที่สอง

๒.๑.๓ ดำเนินการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานสากล

๒.๑.๔ ส่งเสริมการเล่นกีฬา และกีฬาเพื่อสุขภาพในทุกระดับเพื่อพัฒนากีฬาของเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

๒.๑.๕. ดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบ้านผือ

๒.๒ ด้านสาธารณสุข จะดำเนินการพัฒนาทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุก คือเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อให้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรค โดยมีแนวทางในการดำเนินนโยบาย ดังนี้

๒.๒.๑ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

๒.๒.๒ ดำเนินการเร่งรัดปรับปรุงการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

๒.๒.๓ เร่งรัดและขยายงานสาธารณสุขมูลฐานลงสู่ประชาชนอย่าง

๒.๒.๔ พัฒนาปรับปรุงด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพมีการจัดเก็บมูลฝอยอย่างทั่วถึง

๒.๓ ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ เนื่องจากภายในเขตเทศบาลมีชุมชนหลายชุมชน ประชาชนหลายคนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

๒.๓.๑ สนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เป็น “ชุมชนแห่งความสุข” น่าอยู่ น่าอาศัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วน  ๒.๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเองตามโครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลได้จัดขึ้น

๒.๓.๓ สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้เอง

๒.๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ประชาชนมีความรักสามัคคีและมีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

๒.๔ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

๒.๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งชุมชนเข้มแข็ง

๒.๔.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย

๒.๔.๓ เสริมสร้างศักยภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้มีประสิทธิภาพ

๓. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่นอยู่เสมอ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็น “สวนสาธารณะแห่งความสุข”

๓.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบ้านผือ เพื่อให้เป็นถนนตัวอย่าง

๓.๓ เร่งรัดการดำเนินการพัฒนาตามโครงการคลองสวยน้ำใส โดยการปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้สะอาดสวยงาม และปรับปรุงบำบัดน้ำในคลองให้ใสสะอาดอยู่เสมอ

๓.๔ พัฒนาอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นให้เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย ที่สวยงาม เป็นที่เก็บพักน้ำก่อนที่จะไหลมาหน้าคู

๔.นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ และผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพใหม่หรือเป็นอาชีพเสริม

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านผือ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีหลากหลาย

๔.๔ การพัฒนารายได้ของเทศบาลเพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาในด้าน ต่าง ๆ

๕. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ การดำเนินการทางการเมืองจะใช้แนวทางในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๕.๒ น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่าด้วย “เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา”เป็นเครื่องนำทางสู่ความสำเร็จของการบริหาร

๕.๓ ดำเนินการบริหารกิจการเทศบาลโดยมุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่เล็ก กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ

๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร

๕.๕ เร่งรัดพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้  เพื่อให้สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

๖.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จะดำเนินการสานงานต่อ  การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งประเภทสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล  ได้รับความสะดวกสบาย โดยมีเป้าหมายหลัก “น้ำไหล  ไฟสว่าง ทางสะดวก” โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย  ดังนี้

๖.๑ จัดให้มีซุ้มประตูเมืองในถนนสายหลัก

๖.๒ ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จำเป็น

๖.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดี  มี    ๖.๔ เร่งรัดการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงเพียงพอ

๖.๕ พัฒนาปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร

๖.๖ ประสานงานขอสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้า น้ำประปา  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่