กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

Posted by:

รายละเอียดประกาศ………

0

แจ้งเวียนประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. 2566

Posted by:

แจ้งเวียนประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. 2566
[เอกสารแนบ]

0

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

Posted by:

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5911 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

รายละเอียด…

0

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

Posted by:

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

0

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

Posted by:

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
[สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทย]

[ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565]

0

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

Posted by:

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

0

เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล

Posted by:

เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ต่างจากเดิมอย่างไร???
1.ตัดวิชาชีพเฉพาะ(วช)​ออกไป​ ใช้แค่ตำแหน่ง วิชาการ
2.ไม่มีนิติกร​ในบัญชีนี้​ แต่กำหนดไว้เฉพาะว่านิติกรคนที่ได้รับอยู่แล้วให้รับตามฉบับเดิมไปอีกจนพ้นตำแหน่ง
3.​ชช​ ทุกคนทุกตำแหน่ง​รับ​ 9,900
0

แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ที่มท0810.3/ว1239)

Posted by:

โหลดเอกสาร……

0

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

Posted by:

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564….

 

0

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2564

Posted by:

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2564(สำนักงบประมาณ)

รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี2564

0
Page 1 of 6 12345...»