ประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยเสียว (ช่วงที่ 3) เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

Posted by:

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
               นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธาน การประชุมประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยเสียว (ช่วงที่ 3) เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ
               เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะฝั่งลำห้วยเสียว ป้องกันน้ำท่วมขัง และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ผู้เข้าชม (5)

0

กิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN

Posted by:

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย จ่าเอกไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN ณ ศพด. บ้านถ่อน
โดยทำความสะอาดพื้นผิวรั้วเพื่อเตรียมทาสี / ตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้า / เก็บขยะรอบรั้วด้านนอก ศพด.

 

ผู้เข้าชม (6)

0

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ จัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น.
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ  เป็นประธาน และ นายวิจารภพ อ่อนหวาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุม ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ จัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุดรธานี โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.จัดเตรียมข้อมูลขยะเปียกในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการทุกครัวเรือน ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทุกสถานศึกษาในสังกัด อปท. เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการรับเอาคาร์บอน

ผู้เข้าชม (11)

0

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

Posted by:

เทศบาลบ้านผือ เมืองน่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  เทศบาลตำบลบ้านผือ  ร่่วมชุมชน ประชาชนในเเขตเเทศบาลฯ ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเเวณลานหนองน้ำหน้าคู โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และประชาชนน ร่วมขบวนแห่กระทง กับขบวนฟ้อนรำ  เริ่มจากโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ไปตามถนนพลับผผือ ถนนชนนบทบำรุง ถนนบริบาลภูมิเขตต์ สิ้นสุดที่บริเเวณหนองน้ำหน้าคู

        

              

                           

       

 

   

ผู้เข้าชม (149)

0

ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่/และบรรจุเข้ารับราชการใหม่

Posted by:

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ จันทร์แสงรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน ให้การต้อนรับ

1. นายวิจารภพ อ่อนหวาน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวศุภิสรา ชิตภักดิ์ บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับด้วย

ผู้เข้าชม (28)

0

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

Posted by:

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565
      เทศบาลตำบลบ้านผือ  โดยนายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี และนายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2565  ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
      นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง โดยมีข้าราชการ ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ร่วมพิธี
 
     พระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการเมืองการปกครอง พระองค์ท่านทรงปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเปลี่ยนจากแบบจตุสดมภ์ เป็นกระทรวง ทบวง กรม ตามอารยะประเทศ จัดให้มีการปกครองตนเองโดยจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นเป็นแห่งแรกที่ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ทรงทดลองให้มีการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นแห่งแรก ที่อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2435 ด้านเศรษฐกิจเป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งการรถไฟ ไปรษณีย์โทรเลข ด้านการศึกษา ทรงส่งเสริมให้สามัญชนทั่วไปได้รับการศึกษาและทรงจัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศเลิกทาส โดยออกพระราชบัญญัติรัตนโกสินทร์ศก125ใน พ.ศ.2448 ให้ยกเลิกการมีทาสโดยสิ้นเชิง พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง พสกนิกรต่างน้อมใจถวายพระสมัญญาภิไธย ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” และรัฐบาลได้เฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น”พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” รวมทั้งทรงได้รับการประกาศพระเกียรติคุณยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคมและการสื่อสาร พระเกียรติคุณของพระองค์ยังคงจารึกไว้ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

ผู้เข้าชม (8)

0

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าชม (12)

0

ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี2565

Posted by:

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2565 โดยมีประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ นายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรีฯ นายธนวัฒน์ ไทรคำ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวฐิตาภรณ์ เทพบุผา ประธานสภาเทศบาล นายคำเพียร สุวรรณแสง รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ซึ่งจะมีกิจกรรมในประเพณีลอยกระทง 2565 ดังนี้
1.กิจกรรมถนนอาหาร ระหว่าง 2-8 พฤศจิกายน 2565 (สามารถลงทะเบียนเพื่อจำหน่ายสินค้าได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565)
2.กิจกรรมขบวนแห่กระทง ของชุมชนในเขตเทศบาล สถานศึกษา
3.กิจกรรมประกวดนางนพมาศ และการแสดงบนเวทีของสถานศึกษา
#สืบสานประเพณีลอยกระทง งดปล่อยโคมไฟ โคมลอย

ผู้เข้าชม (307)

0

ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ

Posted by:

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565
       นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ และต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เข้าชม (7)

0

กิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN

Posted by:

เมื่อวันที่5 ตุลาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN ณ สี่แยกบ้านพลับ – สามแยกประเสริฐศรี
โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด เป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สัญจรไปมา หลังจากพื้นดินถนนแห้งสนิท คือหมดฤดูฝน เทศบาลจะดำเนินการแก้ไขปญัหาตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน

ผู้เข้าชม (3)

0
Page 1 of 26 12345...»