โครงการอาชีพของฉัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด ประจำปี 2566

Posted by:

วันที่ 27 ตุลาคม 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีสะอาด ได้จัดทำโครงการอาชีพของฉัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะส่งผลให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับตนเอง งานอาชีพ และการพัฒนาสังคม
0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.