โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2566

Posted by:

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น เพื่อให้ปัญหาต่างๆของประชาชนได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบให้นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดอบรม และได้รับความร่วมมือจาก
1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
2. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.