ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Posted by:

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน ปีการศึกษา 2567

0

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
     นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่
    โดยมีประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
#สืบสานประเพณีลอยกระทง งดปล่อยโคมไฟ โคมลอย
0

โครงการอาชีพของฉัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด ประจำปี 2566

Posted by:

วันที่ 27 ตุลาคม 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีสะอาด ได้จัดทำโครงการอาชีพของฉัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะส่งผลให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับตนเอง งานอาชีพ และการพัฒนาสังคม
0

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566
     กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ
    โดยมี นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม
0

โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีสะอาด สังกัดเทศบาลำบลบ้านผือ ได้จัดโครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปัญญา ที่เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง วัยแห่งการตั้งคำถามสงสัยใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้รู้จักตั้งคำถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะที่เหมาะสมกับวัย รู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมไข่จมไข่ลอย
2.สีเดินได้
3.สนุกกับฟองสบู่

0

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM)

Posted by:

เมื่อในวันที่ 9 กันยายน 2565
             กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ ในนามสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายฐานุวัช โฆษิตเจริญวัช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี พ.อ.ไพรรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้
           ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์
           ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม
           ๓. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
           ๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
           ๕. เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
          การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  50 คน  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเด็กและเยาวขนเทศบาลตำบลบ้านผือ  และนักเรียน/นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ วิทยาที่มาให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์สมหมาย สำราญบำรุง และคณะจากองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี “เวสสุวัณ”
0

การประเมินคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยกองการศึกษา พร้อมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน ได้เข้ารับการประเมินคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำอำเภอบ้านผือ

0

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด

Posted by:

วันที่28 มิ.ย.65 เวลา 09:00 น. นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านผือ ฝ่ายทันตกรรม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ

0
Page 1 of 2 12