ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (6)

0

คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ(ที่582/2564)

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ 582/2564  เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายละเอียดคำสั่ง…

ผู้เข้าชม (9)

0

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

ประกาศ….
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านผือ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้เข้าชม (5)

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Posted by:

ประกาศ….
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ผู้เข้าชม (3)

0

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานจ้าง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (9)

0

ประกาศผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ประกาศผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลบ้านผือ (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้เข้าชม (4)

0

ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 39 กำหนดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านผือ จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564) เพื่อให้ประชาชนทราบ

รายละเอียดประกาศ…..

ผู้เข้าชม (1)

0

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านผือ จำนวน 5 อัตรา

ผู้เข้าชม (31)

0
Page 1 of 27 12345...»