โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใบไม้ในตับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

วันที่ 22 กันยายน 2566
        ชุมชนศรีสำราญ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องหนอนพยาธิ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิใบไม้ในตับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2566
0

โครงการอบรมเรื่องโรคมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

วันที่ 25-26 กันยายน 2566
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมกับชุมชนภายในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ตามโครงการอบรมเรื่องโรคมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งโครงการภายใต้การดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2566
     โดยมี นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ได้เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
0

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566

Posted by:

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ในวันที่ 21-22 กันยายน 2566
กองสวัสดิการสังคมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน (กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยได้รับความร่วมมือจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีในการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน

ในส่วนของวันที่ 22 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม โดยทำ ขนมจีบ – ซาลาเปา เพื่อเป็นอาชีพเสริมในการสร้างรายได้

0

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566
       กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านผือ จัดกิจกรรมอบรมความรู้และรูปแบบการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
       ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ
      เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำเด็กและเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริม สนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
0

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

Posted by:

เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านผือ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของแกนนำเด็กและเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำเด็กและเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริม สนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566
     กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ได้ให้ความรู้กับ
    ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ 12 และ ชุมชนบ้านจันทราราม หมู่ 14
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านผือ
0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

Posted by:

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ได้ให้ความรู้กับ
ชุมชนบ้านถ่อน 2 และ ชุมชนบ้านผือ หมู่ 3
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านผือ
0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566
   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ได้ให้ความรู้กับ
   รุ่นที่ 2 ได้แก่ ชุมชนหัวคู 2 และ ชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ 10
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านผือ
0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

Posted by:

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566
    กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยแบ่งเป็นจำนวน 4 รุ่น ตั้งแต่ วันที่ 6-8 และ วันที่ 11 กันยายน 2566
    รุ่นที่ 1 ได้แก่ ชุมชนหัวคู 1, ชุมชนศรีสำราญ หมู่ 8 และ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ 4
    โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านผือ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน
0

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566
     กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ
    โดยมี นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม
0
Page 3 of 39 12345...»