ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

Posted by:

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกาบน 2566 ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนสิบสอง เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดโครงการงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หนองน้ำหน้าคู โดยมีนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานพิธีเปิด  และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ

https://drive.google.com/drive/folders/1UIOLfOBITLizLmUPKjbNP_WG3CR5FBx5?usp=sharing

 

                                      

0

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
     นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่
    โดยมีประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
#สืบสานประเพณีลอยกระทง งดปล่อยโคมไฟ โคมลอย
0

สำรวจเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านผือ โดย จ่าเอกไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนหัวคู 1 , ชุมชนหัวคู 2 จำนวน 11 ราย เพื่อประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการช่วยเหลือด้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป
โดยได้รับความร่วมมือจาก
นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
นางขันทอง บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายอำนวย ขุนทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายประจวบ ผลทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายสุริยันต์ ชาวดร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์แสง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมออกสำรวจในครั้งนี้ด้วย

0

สำรวจเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Posted by:

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านผือ โดย จ่าเอกไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนบ้านผือ ม.3, ชุมชนบ้านพลับ ม.4, ชุมชนบ้านจันทราราม ม.14 และ ชุมชนบ้านศรีสำราญ ม.8 จำนวน 7 ราย เพื่อประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการช่วยเหลือด้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป
โดยได้รับความร่วมมือจาก
นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
นายสุริยัน ลุนศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายอำนวย ขุนทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายประจวบ ผลทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมออกสำรวจในครั้งนี้ด้วย

0

โครงการอาชีพของฉัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด ประจำปี 2566

Posted by:

วันที่ 27 ตุลาคม 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีสะอาด ได้จัดทำโครงการอาชีพของฉัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะส่งผลให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับตนเอง งานอาชีพ และการพัฒนาสังคม
0

โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2566

Posted by:

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น เพื่อให้ปัญหาต่างๆของประชาชนได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบให้นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดอบรม และได้รับความร่วมมือจาก
1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
2. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

0

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ในห้วงเข้าพรรษา พ.ศ.2566

Posted by:

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 06:30 น.
นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยนางจารุวรรณ บุหิรัญ ภริยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมทำบุญตักบาตร และตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ในห้วงเข้าพรรษา พ.ศ.2566 ณ วัดสันติธรรมาวัน บ้านหัวคู หมู่ 1 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วย นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ โรงพยาบาลบ้านผือ อสม.ประจำหมู่บ้านพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0

วันปิยมหาราช ประจำปี 2566

Posted by:

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566
เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยนายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี และนายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง โดยมีข้าราชการ ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ร่วมพิธี

0

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.2566

Posted by:

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี

0
Page 1 of 38 12345...»