พิธีบายศรีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมืองอุดรธานี 129 ปี

Posted by:

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมายให้ นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกฯ นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมพิธี “บายศรีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมืองอุดรธานี”  129 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึง พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ในโอกาสนี้ นายประจวบ ผลทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย   

 

ผู้เข้าชม (3)

0

กิจกรรม Big Cleaning Day

Posted by:

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมทำความสะอาด ทั้ง 4 จุด ได้แก่

1.สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด

4.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านผือ

 

 

ผู้เข้าชม (5)

0

จุดตรวจและจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2565

Posted by:

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ท่านเทียบจุฑา ขาวขำ สส.อุดรธานี, นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ. และนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ในเทศกาลปีใหม่ 2565  ณ จุดบริการสามแยกท่าบ่อ โดยมีนายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสมาชิกสภาฯ และนายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมต้อนรับ
 

ผู้เข้าชม (6)

0

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2564

Posted by:

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.05 น. นางสาวฐิตาภรณ์ เทพบุผา ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน เข้าประชุม ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาเรื่องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่นโครงการปรับปรุงถนนชนบทบำรุง (ช่วงสี่แยกไทยยืนยง-สามแยกประเสริญศรี) และโครงการอื่นๆ

ผู้เข้าชม (9)

0

กิจกรรม BIG Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

Posted by:

เมื่อวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ได้มอบหมายให้นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ  นางขันทอง บุญศรี สมาชิกสภาฯ  นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล นำพนักงาน พนักงานจ้าง คนงานทำความสะอาดถนน ร่วมกับนางสมศรี หนูราช ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวคู หมู่ 1 ผู้นำชุมชน  กับ อสม.บ้านหัวคู จัดกิจกรรม BIG Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข   ณ วัดป่าสันติธรรมวัน บ้านหัวคู หมู่ 1 โดยทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณวัด

ผู้เข้าชม (2)

0

จัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

กองยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 เวลา 09.30 น.โดยเชิญคณะกรรมการติดตามฯ และผอ.กอง เข้าร่วมจัดทำร่างรายงานการติดตามประเมินผล เพื่อเสนอต่อสภาฯ รับทราบ

ผู้เข้าชม (2)

0

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิพิตร โดย นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ณ ที่สาธารณประโยชน์บ้านหัวคูและ ปล่อยปลา ณ หนองน้ำขุ่น บ.ถ่อนใหม่ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ผู้เข้าชม (1)

0

Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ วัดศรีสะอาด

Posted by:

นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน นำพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ วัดศรีสะอาด โดยการกวาดและชำระล้างโบสถ์ และบริเวณโดยรอบวัดอีกทั้งเป็นไปตามโครงการ “Udon Go Clean ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จ.อุดรธานี

 

 

ผู้เข้าชม (8)

0

ประเพณีวันลอยกระทง พ.ศ.2564

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564   ภายใต้สถาณการณ์อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  จึงมิได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวด ขบวนแห่กระทง, ประกวดกระทงสวยงาม, ประกวนนางนพมาศ ชิงถ้วยรางวัล เหมือนทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งเทศบาลได้จัดกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์หนองน้ำหน้าคู เพื่อให้การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ บรรลุวัตถุประสงค์

 

ผู้เข้าชม (7)

0

การตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามโครงการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ อปท.

Posted by:

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นางอารีย์รัตน์ มั่งมีศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางภนธร อิทธิพรชาติ ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามโครงการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านผือ อ.บ้านผือ โดยมี นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด และ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจติดตามในครั้งนี้ ในประเด็นที่สำคัญ เช่น
1.เรื่องเร่งรัดติดตามการบริหารงบประมาณปี 2565
2.เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCOVID- 19
3.เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ
4.เรื่องการ เตรียมความพร้อมของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2566
5.ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2565
และคณะตรวจติดตามได้ลงพื้นที่สถานที่จริงที่มีการดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ ตำบลบ้านผือ งบอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2565 ในเขตเทศบาล

ผู้เข้าชม (11)

0
Page 1 of 17 12345...»