โครงการอบรมแกนนำเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านผือ ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เอดส์ เพศ อนามัยเจริญพันธุ์และการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ ดำเนินโครงการอบรมแกนนำเยาวชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เอดส์ เพศ อนามัยเจริญพันธ์ุและการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนและได้สร้างทีมวิทยากรท้องถิ่นเป็นคนขับเคลื่อนในหมู่บ้านพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งรับทราบปัญหาโดยตรงจากชุมชนเอง

0

โครงการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม(เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยใช้หลักการ ๓Rs

0

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 9 ชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อสีบสานประเพณีท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560

0

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เมษายน 2560

Posted by:

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ  เมษายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอบ้านผือ และชุมชนในเขตเทศบาล จัดให้มีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฎิบัติสืบต่อกันมา และเพื่อส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

0

กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560

Posted by:

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมกับ ศูนย์ อพปร. อำเภอบ้านผือ ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อพปร.” ประจำปี 2560 ของสมาชิก อพปร. ในเขตอำเภอบ้านผือ ขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านผือ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1. กิจกรรมการประชุมชี้แจงมอบนโยบาย เพื่อรับฟังสาร “วัน อปพร.” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อพปร.กลาง/ผู้อำนวยการศูนย์ อพปร. อำเภอบ้านผือ
  2. กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ อพปร. ดีเด่นประจำปี 2560
  3. กิจกรรมเดินสวนสนามและมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการสวนสนาม
  4. จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

0

การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560

Posted by:

เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560  ณ สนามกีฬาเทศบาลฯ โดยมี นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ (ท่านท้องถิ่นอำเภอ, ผอ.กศน., ท่านสรรพสามิต, ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธร) ร่วมพิธี  โดยมีนักกีฬาและกองเชียร์จากชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 9 ชุมชน และขอขอบคุณวงดุริยางค์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี และโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์  และเจ้าหน้าที่จราจรทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้

 

0

กิจกรรมเนื่องในการพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมกับอำเภอบ้านผือ จัดกิจกรรมเนื่องในการพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ห้องประชุมบริบาลภูมิเขตต์ อำเภอบ้านผือ มีหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

3866 16216319_10202626595183366_232546071_n 16230010_10202626596223392_398880738_o 16244471_10202626594303344_261491758_n 20170120_164332 20170120_164333 20170120_164334 20170120_164512 20170120_164514 20170120_171246 20170120_171247 1485002190060 1485002192640 1485002194504 1485002196601 1485002198663 1485002200304 1485002201879 1485002203986 1485002205505 1485002207452 1485002209539 1485002210979 1485002212696 1485002215622 1485002219340 1485002220850 1485002222565 1485002224813 1485002226417 1485002228411 1485002230395 1485002232887 1485002234787 1485002236903 1485002239892 1485002241787 1485002243569 1485002245237 1485002246857 1485002248375 1485002250069 1485002355339 1485002357752 1485002359635 IMG_3749 IMG_3753 IMG_3758 IMG_3759 IMG_3762 IMG_3763 IMG_3765 IMG_3774 IMG_3777 IMG_3781 IMG_3782 IMG_3783 IMG_3784 IMG_3786 IMG_3787 IMG_3788 IMG_3791 IMG_3792 IMG_3794 IMG_3795 IMG_3799 IMG_3800 IMG_3801 IMG_3802 IMG_3803 IMG_3804 IMG_3805 IMG_3807 IMG_3808 IMG_3810 IMG_3811 IMG_3812 IMG_3815 IMG_3816 IMG_3817 IMG_3819 IMG_3820 IMG_3821 IMG_3822 IMG_3823 IMG_3824 IMG_3825 IMG_3833 IMG_3840 IMG_3845 IMG_3846 IMG_3852 IMG_3852_1 IMG_3852_3 IMG_3852_5 IMG_3858 IMG_3862 IMG_3863 IMG_3864 IMG_3871 IMG_3874 IMG_3874_1 IMG_3876 IMG_3878 IMG_3879 IMG_3880 IMG_3881,

การแสดงชุดพิเศษ

 

 

0

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Posted by:

     เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลผือ โดยมีท่านนายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
      คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยเทศบาลตำบลบ้านผือ

26 886 887 889 890 972 973 974 975 976 2883 2959 2962 2963 a_2856 a_2860 a_2876 a_2877 a_2885 a_2891 a_2898 a_2899 a_2901 a_2902 a_2967 a_2968 a_2971 a_2973 a_7963 a_7964 a_7965 a_7981 a_8003 a_8007 a_8008 b_3029 IMG_2830 IMG_2832 IMG_2842 IMG_2843 IMG_2848 IMG_2851 IMG_2852 IMG_2854 IMG_2870 IMG_2904 IMG_2906 IMG_2908 IMG_2910 IMG_2912 IMG_2916 IMG_2920 IMG_2922 IMG_2926 IMG_2928 IMG_2929 IMG_2930 IMG_2931 IMG_2932 IMG_2933 IMG_2934 IMG_2936 IMG_2940 IMG_2943 IMG_2945 IMG_2949 IMG_2950 IMG_2951 IMG_2965 IMG_2975 IMG_2979 IMG_2980 IMG_2982 IMG_2986 IMG_2988 IMG_2994 IMG_2997 IMG_3003 IMG_3004 IMG_7931 IMG_7984 IMG_7999 IMG_8001 IMG_8013 IMG_8015 IMG_8017 IMG_8019 IMG_8021 IMG_8026 IMG_8027 IMG_8028 IMG_8029 IMG_8031 IMG_8032 IMG_8034 IMG_8035 IMG_8038 IMG_8039 IMG_8040 IMG_8042 IMG_8043 IMG_8045 IMG_8046 IMG_8047 IMG_8048 IMG_8049 IMG_8051 IMG_8058 IMG_8073 IMG_8085 IMG_8105 IMG_8111 IMG_8113 IMG_8114 IMG_8119 IMG_8132 IMG_8138

0

กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมกับอำเภอบ้านผือ สถานศึกษา หน่วยงานในอำเภอบ้านผือ ได้จัดกิจกรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) โดยมี ท่านนายอำเภอบ้านผือ  เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

15241391_1194130990666508_6554437238147306708_n 15289114_1210143739079890_5624614638897126085_o 15319079_1194112594001681_3996472725927043776_n 15337570_1210143609079903_4778016329969084892_n 15337624_10206377222389394_6577090037609103864_n 15355764_1194131343999806_6583428053017241467_n 20161202_172038 20161202_173408 20161202_173423 20161202_173425 20161202_173431 20161202_173432 20161202_173434 20161202_173438 20161202_173440 20161202_173447 20161202_173449 20161202_173542 20161202_173548 20161202_181728 20161202_181749 img_2142 img_2144 img_2175 img_2176 img_2177 img_2178 img_2182 img_2184 img_2187 img_2189 img_2197 img_2199 img_2202 img_2203 img_2204 img_2209 img_2212 img_2213 img_2214 img_2215 img_2216 img_2223 img_2238 img_2240 img_2244 img_2245 img_2246 img_2248 img_2250 img_2252 img_2253 img_2254 img_2255 img_2256 img_2257 img_2258 img_2260 img_2262 img_2263 img_2264 img_2265 img_2267 img_2269 img_2276 img_2282 img_2285 img_2293 img_2302 img_2305 img_2311 img_2317 img_2319 img_2320 img_2322 img_2325 img_2329 img_2332 img_2334 img_2335 img_2337 img_2339 img_2341 img_2346 img_2349 img_2355 img_2358 img_2360 img_2380 img_2382 img_2383 img_2385 img_2386 img_2391 img_2392 img_2393 img_2394 img_2396 img_2397 img_2398 img_2400 img_2401 img_2404 img_2408 img_2414 img_2417 img_2425 img_2426 img_2430 img_2431 img_2434 img_2440 img_2442 img_2443 img_2445 img_2446 img_2447 img_2448 img_2452 img_2455 img_2456 img_2458 img_2459 img_2461 img_2462 img_2463 img_2464 img_2465 img_2466 img_2467 img_2468 img_2469 img_2470 img_2471 img_2472 img_2474 img_2475 img_2476 img_2477 img_2478 img_2480 img_2481 img_2482 img_2483 img_2485 img_2487 img_2489 img_2490 img_2491 img_2492 img_2493 img_2494 img_2495 img_2496 img_2497 img_2498 img_2499 img_2500 img_2501 img_2502 img_2503 img_2504 img_2505 img_2506 img_2507 img_2508 img_2509 img_2510 img_2511 img_2512 img_2513 img_2514 img_2515 img_2516 img_2517 img_2518 img_2519 img_2520 img_2521 img_2522 img_2523 img_2524 img_2525 img_2526 img_2527 img_2528 img_2529 img_2530 img_2531 img_2532 img_2533 img_2534 img_2535 img_2536 img_2537 img_2538 img_2539 img_2540 img_2541 img_2542 img_2543 img_2544 img_2545 img_2546 img_2547 img_2548 img_2549 img_2551 img_2552 img_2555 img_2556 img_2557 img_7339 img_7340 img_7341 img_7353 img_7354 img_7355 img_7357 img_7358 img_7364 img_7365 img_7366 img_7370 img_7371 img_7372 img_7373 img_7375 img_7378 img_7379 img_7381 img_7383 img_7384 img_7386 img_7387 img_7389 img_7390 img_7402 img_7403 img_7410 img_7411 img_7415 img_7416 img_7422 img_7424 img_7428 img_7429 img_7430 img_7431 img_7432 img_7439 img_7441 img_7457 img_7458 img_7460 img2558 img2559 img2561 img2562 img2563 mig2560

 

 

 

0
Page 38 of 39 «...1020303536373839