Posted by:

 1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
 2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
 3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
 4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายใน
  และตรวจสอบภายใน
 5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
  ทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
 6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลกรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
 8. มีการนำระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
  (เช่นการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)
 9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้
 10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
0

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

Posted by:

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

Posted by:

รายละเอียดประกาศ…

0

สำรวจเคสผู้ยากไร้

Posted by:

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
             เทศบาลตำบลบ้านผือ มอบหมายให้ จ่าเอกไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล พร้อมกองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ชุมชนบ้านหัวคู 1, ชุมชนบ้านหัวคู 2, ชุมชนบ้านศรีสะอาด, และชุมชนบ้านศรีสำราญ เพื่อประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
              โดยได้รับความร่วมมือจากกสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมออกสำรวจในครั้งนี้ด้วย
0

ประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบ้านผือ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมื้อวถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 โดยมีนายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ในฐานประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในที่ประชุม

 

 

0

คำสั่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ 396/2564

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ 396/2564 เรื่องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

0

คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ที่ 406/2564

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ 406/2564 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม

รายละเอียด

0

คำสั่งการแบ่งงา่นและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ที่ 557/2564

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ 557/2564 เรื่อง การแบ่งงา่นและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

0

คำสั่งการมอบหมายงานและความรับผิดชอบสำนักปลัดเทศบาล ที่ 43/2565

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ 43/2565 เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

0
Page 1 of 6 12345...»