โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

Posted by:

เมื่อวันที่ 13 เทษายน 2567 เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ โดยมีนายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี

         

0

กิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567

Posted by:

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 06.30 น.
   เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์​ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรม​ให้คงอยู่สืบไป โดยนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภริยา
   ทั้งนี้ นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีประชาชนในเขตเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก
0

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน ร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดงานวันปีใหม่ให้กับ ในงานนี้มีการแจกของขวัญมอบให้เด็กๆรวมทั้งให้ผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม เพื่อป็นการสร้างสายใยผูกพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง และคุณครู บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย ความน่ารัก ความสุข ซึ่งเห็นได้จากรอยยิ้มของเด็ก ๆ และ ผู้ที่มาร่วมงาน

 

0

Posted by:

 1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
 2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
 3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
 4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายใน
  และตรวจสอบภายใน
 5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
  ทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
 6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลกรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
 8. มีการนำระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
  (เช่นการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)
 9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้
 10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
0

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

Posted by:

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

Posted by:

รายละเอียดประกาศ…

0

สำรวจเคสผู้ยากไร้

Posted by:

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
             เทศบาลตำบลบ้านผือ มอบหมายให้ จ่าเอกไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล พร้อมกองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ชุมชนบ้านหัวคู 1, ชุมชนบ้านหัวคู 2, ชุมชนบ้านศรีสะอาด, และชุมชนบ้านศรีสำราญ เพื่อประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
              โดยได้รับความร่วมมือจากกสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมออกสำรวจในครั้งนี้ด้วย
0

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านผือในวันและเวลาราชการ โทร.042-282075 , 042-281361 กด 8

 

0

ประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบ้านผือ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมื้อวถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 โดยมีนายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ในฐานประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในที่ประชุม

 

 

0
Page 1 of 6 12345...»